Úplná pravidla soutěže „Vyhraj vlastní fanzónu!“

Česká republika

Hledej balení Bohemia označené samolepkou se soutěžním kódem. Nezapomeň si uschovat účtenku a soutěžní balení.

Soutěž trvá od 1. 3. do 31. 5. 2021

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhraj vlastní fanzónu“ (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na všech komunikačních a propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti INTERSNACK, a.s. a společnosti AIRBUZZ s.r.o.

Soutěž může být bez uvedení důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti INTERSNACK, a.s.

I. POŘADATEL SOUTĚŽE  

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen „Pořadatel“). 

II. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE  

Organizátorem soutěže v České republice je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 197631 (dále jen „Organizátor“). 

III. SPOLUORGANIZÁTOR SOUTĚŽE 

Spoluorganizátorem soutěže v České republice je Mevea s. r. o., se sídlem Anhaltova 917/15, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 27413594 (dále jen „Spoluorganizátor“)

IV. TECHNICKÝ SERVIS  

Technický servis zajišťuje: Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093, infolinka +420 731 929 780 v pracovní dny 9-17:00, e-mail: info@nilia.cz

V. TRVÁNÍ SOUTĚŽE A MÍSTO 

Soutěž probíhá v termínu od 1. března 2021 00:00:01 do 31. května 2021 19:59:59 včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) exkluzivně v řetězcích napříč trhem na území České republiky.  

VI. SOUTĚŽNÍ VÝROBKY 

Soutěž se vztahuje na vybrané výrobky značky Bohemia (dále jen „soutěžní výrobky“). Soutěžní balení jsou balení označená soutěžním stickerem (samolepkou) s unikátním kódem. Balení, která nemají sticker, se nepovažují za soutěžní balení.  

Seznam soutěžních výrobků je nedílnou přílohou těchto pravidel.

VII. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE  

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti INTERSNACK, a.s, AIRBUZZ s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. 

VIII. ÚČAST V SOUTĚŽI 

Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí minimálně jedno soutěžní balení Bohemia označené žlutým stickerem (samolepkou) v době konání soutěže od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021 (dále jen „soutěžní nákup“) a uschová si účtenku (daňový doklad i originální balení prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu =dále jen „soutěžní účtenka“).

Následně se soutěžící v době konání soutěže přihlásí na www.bohemiahokej.cz, vyplní registrační formulář a nahraje účtenku (scan nebo fotografie), je-li soutěžící vyzván. 

Do registračního formuláře soutěžící vyplní:   

- registrační kód ze soutěžního stickeru (samolepky), 

- emailovou adresu soutěžícího. 

Registrovat lze soutěžní výrobky zakoupené po celou dobu konání soutěže. 

Za soutěžícího se považuje osoba, která je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem emailové adresy, která je uvedena v registračním formuláři. 

Registrací a odesláním registračního formuláře přes webové stránky www.bohemiahokej.cz soutěžící prohlašuje, že: 

- se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí; 

- bere na vědomí pravidla ochrany a zpracování osobních údajů podle čl. XII. těchto pravidel.  

Po registraci přes webový formulář bude soutěžícímu registrace vyhodnocena, tzn. soutěžící bude e-mailem informován o výhře instrukcemi pro její uplatnění. 

V případě nesprávně zadané registrace (chybný email / unikátní kód) bude soutěžící obratem informován a vyzván k opakovanému zadání.  

Zasláním jedné soutěžní registrace se soutěžící účastní soutěže o jednu výhru. Jeden soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novou soutěžní registrací a novým soutěžním nákupem. S jednotlivou soutěžní účtenkou se lze soutěže účastnit opakovaně pouze v případě, že taková soutěžní účtenka obsahuje informaci o provedení více soutěžních nákupů (např. dvakrát se lze s jednou soutěžní účtenkou registrovat, pokud soutěžící dle této účtenky zakoupí min. dva kusy soutěžních výrobků atd.). 

Účastník soutěže je povinen si uschovat originální soutěžní účtenku a originální soutěžní balení s unikátním kódem pro prokázání nároku na výhru.  

Pokud soutěžící na vyzvání nedoloží doklady splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen. Soutěžní účtenky, které neobsahují datum a čas nákupu, se nepovažují za doklady splňující podmínky této soutěže.  

Soutěžní platforma Zlatá hokejová brána:

Každý registrační kód ze soutěžního stickeru (samolepky) představuje hodnotu 10 bodů. Tyto body budou soutěžícímu připsány k jeho e-mailové adrese a mohou být využity v nástavbové soutěžní platformě Zlatá hokejová brána, která bude spuštěna k 1. 4. 2021 s trváním do 31. 5. 2021. 

10 soutěžních bodů do soutěže Zlatá hokejová brána získá soutěžící za každý soutěžní kód registrovaný na webových stránkách www.bohemiahokej.cz za podmínky splnění soutěžních pravidel. Uplatnění bodů v soutěži Zlatá hokejová brána se řídí samostatnými pravidly dostupnými na této platformě.

IX. VÝHRY 

1. TV 65“  

TV 65 palců, SMART, 4K Ultra HD, Dolby vision, DVB-T2. Na výhry v soutěži se nevztahuje záruka. Výhra bude výherci doručena smluvním přepravcem. 

Výhru 1. získá jeden soutěžící.  

2. Poukaz na sedačku  

Poukaz na sedačku dle vlastního výběru v hodnotě 30 000 Kč do obchodu Phase (www.sedackyphase.cz). Poukaz je platný do 31. 12. 2021 a vztahuje na celý sortiment. Není možná finanční kompenzace, či vrácení finančních prostředků, pokud poukaz nebude uplatněn v plné výši. Poukaz bude výherci zaslán v elektronické podobě. 

Výhru 2. získá jeden soutěžící.  

3. Fanbox 

Bohemia Fanbox obsahuje 20ks Bohemia produktů, 3x paruku, 1x trumpetku, 1x fandící molitanovou ruku, 1x vlajka, 1bam bam tyč 

Výhru 3. získá 10 soutěžících. 

4. Slevy do Hervis sportu 

Slevy do Hervis sportu ve výši 49%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15% nebo 10% uplatnitelné na www.hervis.cz do 31. 12. 2021.  

Kód na slevy se vztahuje na veškeré i již zlevněné zboží mimo zboží v akci Mega CountDown, jízdní kola, lyže, elektroniku, elektromobilitu, paddleboardy a zboží v kategorii "1. cena".  Maximální výše nákupu je 10 000 Kč. Nelze kombinovat s jinými akcemi ani poukazy. Sleva je počítána z aktuálních prodejních cen. 

X. VÝBĚR VÝHERCE 

Výherce 1. TV 65“ a 2. Poukaz na sedačku se stanoví losováním na základě náhodného výběru ze všech platných registrací po ukončení soutěže. Losování proběhne 10. 6. 2021. Výherci budou nejpozději následující den e-mailem informováni o své výhře. 

Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry 1. a 2. a po doložení platné soutěžní účtenky / účtenek a originálních soutěžních balení. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně.  

Výhru 3. Fanbox výherce se stanoví na principu tzv. „šťastné chvilky“, které jsou nastaveny v rámci doby trvání soutěže. Soutěžící, který trefí „šťastnou chvilku“ bude po zadání registračního kódu informován, zda trefil šťastnou chvilku. „Šťastnou chvilkou“ se rozumí časový okamžik určený Pořadatelem soutěže před zahájením soutěže ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např. 29.3.2021 13:41:25). 

Výhercem se stane ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže, tedy zašle dle pokynů fotku účtenky i se svými kontaktními údaji na bohemiahokej@airbuzz.cz nejpozději do 3 dnů a kterého platná soutěžní registrace bude doručená v příslušné šťastné chvilce nebo jako první následující po jejím uplynutí.   

Nebude-li v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace, příslušnou výhru vyhrává soutěžící, jehož platná soutěžní registrace bude doručena jako první po stanovené šťastné chvilce.  

V případě, že dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika soutěžících ve stejnou šťastnou chvilku, je rozhodujícím kritériem pro určení výherce pro příslušnou výhru dřívější datum nákupu uvedený na nákupní účtence k soutěžním výrobkům. Stejně se postupuje v případě, kdy nebude v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace a současně dojde k doručení soutěžní registrace několika soutěžících v okamžik, kdy bude doručena první platná soutěžní registrace po stanovené šťastné chvilce.  

Rozhodující moment pro určení výherce je okamžik přijetí platné soutěžní registrace v hracím systému organizovaném Pořadatelem.  

Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry 3. a po doložení platné soutěžní účtenky. Předání výhry bude zajištěno přepravní společností, která dodá Fanbox výherci na uvedenou korespondenční adresu.  

Slevy do Hervis sportu (v hodnotách 49%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15% nebo 10%) získává každý soutěžící, který se registruje na webových stránkách www.bohemiahokej.cz a splní všechny soutěžní podmínky. Po registraci může být soutěžící vyzván k naskenování nákupní účtenky. V takovém případě je soutěžící povinen soutěžní účtenku nahrát do webového formuláře na www.chcivyhru.cz/bohemia dle pokynů do 3 pracovních dnů. Po úspěšném ověření soutěžní účtenky obdrží výherce na zadaný email unikátní kód pro uplatnění slevy do Hervis sportu. Slevy lze uplatnit na e-shopu www.hervis.cz zadáním unikátního kódu z emailu přímo v nákupním košíku při shrnutí objednávky do pole „Použijte kód voucheru“ a potvrzením tlačítkem UPLATNIT.  

XI. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER 

Po odeslání registračního formuláře bude soutěžícímu v případě výhry zaslán email s informací o výhře a instrukcemi pro uplatnění nároku na výhru, a to na emailovou adresu uvedenou v soutěžní registraci. 

Soutěžící si ručí za správnost svých zadaných údajů. V případě zasílání fyzické výhry třetí stranou (PPL, ČP atd.), je soutěžící povinen vyzvednout si výhru v čase, který určuje přepravní společnost. 

Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry. 

Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace. 

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v soutěži. 

Pořadatel hradí pouze poštovné do výše nákladu na přepravu výhry.  

XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v Soutěži bere soutěžící na vědomí, že Pořadatel, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v soutěžní registraci (tj. v rozsahu e-mail)  a dále údajů uvedených ve formuláři chci výhru (tj. v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, email, BKP kód) případně dalších údajů sdělených Pořadateli zpracovávat za účelem účasti v Soutěži, tj. zejména za účelem realizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, jakožto správcem a dále následujícími zpracovateli: Organizátorem, Spoluorganizátorem a Technickým správcem. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však není možné zajistit účast v Soutěži a předání výhry. 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dále soutěžící odesláním soutěžní registrace vyjadřuje svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly Soutěže. 

Soutěžící může na základě svého souhlasu poskytnutého v rámci soutěžní registrace nebo kdykoli poté udělit Pořadateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů a příslušnými vnitrostátními předpisy, souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo a email, doručovací adresu, a to k marketingovým účelům, tzn. nabízení výrobků a služeb společnosti INTERSNACK, a.s.  Tento souhlas účastník soutěže poskytuje na dobu 3 let ode dne jeho udělení. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné a nemá vliv na účast účastníka v Soutěži. 

Účastník má právo svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely kdykoli odvolat, a to mailem na adresu info@airbuzz.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. 

Jako subjekt údajů má osoba poskytující souhlas níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím Organizátora a Technického správce soutěže. 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Došlé registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat datum a čas přijetí i obsah registrace. U přijatých soutěžních registrací je zhotoven záznam, který obsahuje mobilní telefonní číslo, jméno a příjmení, část BKP kódu, e-mailovou adresu a případně další obsah doručené registrace. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní registrace zaslané v jiném než předepsaném formátu, soutěžní registrace doručené Pořadateli mimo dobu trvání soutěže či soutěžní zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. 

Technický správce, Organizátor, Spoluorganizátor ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů či internetových sítí.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže. Dále si Pořadatel vymezuje právo kdykoli soutěž ukončit z důvodu vyšší moci. 

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele a Organizátora. 

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

XIV. KONTAKTY 

Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové infolince soutezbohemiahokej@airbuzz.cz. Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy max. do 2 pracovního dne od jejich doručení.

Technický správce: Nilia Production, infolinka +420 731 929 780 v pracovní dny 9-17:00, e-mail: info@nilia.cz.

O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky a Facebook Bohemia Chips.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele www.bohemiahokej.cz 

V Praze dne 1. 3. 2021.