Úplná pravidla soutěže „Vyhraj vlastní fanzónu!“

Česká republika

Hledej balení Bohemia označené samolepkou se soutěžním kódem. Nezapomeň si uschovat účtenku a soutěžní balení.

Soutěž trvá od 1. 3. do 31. 5. 2020

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vyhraj vlastní fanzónu“ (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na všech komunikačních a propagačních materiálech určených spotřebitelům.

Tento statut může být pozměněn pouze formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu společnosti INTERSNACK, a.s. a společnosti AIRBUZZ s.r.o.

Soutěž může být bez uvedení důvodu a náhrady zrušena dle rozhodnutí společnosti INTERSNACK, a.s.

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže v České republice je AIRBUZZ s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00 Praha 4 – Chodov, Česká republika, IČ: 24260541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 197631 (dále jen „Organizátor“).

II. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 51 (dále jen „Pořadatel“).

III. Technický servis

Technický servis zajišťuje: Nilia Production, s.r.o., se sídlem Pujmanové 888/13, Podolí, 140 00 Praha 4, IČ: 07036302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293093, infolinka +420 731 929 780 v pracovní dny 9–17.00 h, e-mail: info@nilia.cz.

IV. Trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v termínu od 1. března 2020 08.00 hodin do 31. května 2020 20.00 hodin včetně, (dále jen „Doba konání soutěže“) exkluzivně v řetězcích napříč trhem na území České republiky. Soutěží se každý den vždy v čase od 8.00 do 20.00 hodin.

V. Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na následující výrobky spol. INTERSNACK, a.s. značky Bohemia slané snacky zakoupené v době konání soutěže (dále společně jen „soutěžní výrobky“).

VI. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti INTERSNACK, a.s, AIRBUZZ s.r.o., a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii (dále jen jako „osoba blízká“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni mít souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

VII. Účast v soutěži

Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí minimálně jedno soutěžní balení Bohemia označené žlutým stickerem v době konání soutěže od 1. 3. 2020 do 31. 5. 2020 (dále jen „soutěžní nákup“), uschová si účtenku – daňový doklad prokazující uskutečnění tohoto soutěžního nákupu (dále jen „soutěžní účtenka“) a v době konání soutěže se zaregistruje zasláním soutěžní registrace a v případě potřeby nascenování/vyfocení účtenky přes webové stránky www.bohemiahokej.cz.

Pro zaslání webové zprávy je nutné vyplnění následujících údajů do registračního formuláře na webových stránkách www.bohemiahokej.cz:

- registrační kód ze soutěžního stickeru

- emailová adresa soutěžícího.

Soutěžní registrace přes webové stránky soutěže je dostupná každý den v čase určeném v čl. IV v době konání soutěže. Registrovat lze soutěžní výrobky zakoupené po celou dobu konání soutěže. Za soutěžícího se považuje osoba, která je vlastníkem nebo právoplatným uživatelem emailové adresy, která je uvedena v registračním formuláři. Registrací a odesláním webové zprávy pomocí formuláře přes webové stránky www.bohemiahokej.cz soutěžící prohlašuje, že:

• se seznámil s pravidly této soutěže, a že s nimi souhlasí;

• uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a s využitím projevů osobní povahy podle čl. XI. těchto pravidel.

Po registraci přes webový formulář bude soutěžícímu registrace vyhodnocena, tzn. soutěžícímu bude formou emailu sděleno, co vyhrál. V případě výhry bude zaslán informační email s informací o výhře a instrukcemi pro její uplatnění, a to na emailovou adresu uvedenou v soutěžní registraci. V případě nesprávně zadané registrace bude soutěžící informován ihned po odeslání formuláře o tom, že soutěžní registrace nebyla do soutěže zařazena a o konkrétním důvodu, proč se tak nestalo. Zasláním jedné soutěžní registrace se soutěžící účastní soutěže o jednu výhru. Jeden soutěžící se může soutěže účastnit i opakovaně, vždy však s novou soutěžní registrací a novým soutěžním nákupem. S jednotlivou soutěžní účtenkou se lze soutěže účastnit opakovaně pouze v případě, že taková soutěžní účtenka obsahuje informaci o provedení více soutěžních nákupů (např. dvakrát se lze s jednou soutěžní účtenkou registrovat, pokud soutěžící dle této účtenky zakoupí min. dva kusy soutěžních výrobků atd.). Účastník soutěže je povinen si uschovat originální soutěžní účtenku pro prokázání nároku na výhru, u hlavní výhry i originální soutěžní balení. Pokud soutěžící nedoloží doklady splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen. Soutěžní účtenky potvrzující zakoupení soutěžních výrobků, ty které neobsahují datum a čas nákupu, se nepovažují za doklady splňující podmínky těchto pravidel.

V případě, že se jeden soutěžící zúčastní soutěže vícekrát, je povinen uschovat si všechny originální soutěžní účtenky od soutěžních nákupů, které zařadil do soutěže. V případě pochybností má organizátor právo požadovat předložení soutěžních účtenek od všech soutěžních nákupů, s nimiž se soutěžící zařadil do soutěže. Pokud se účastník neprokáže ve stanovené lhůtě odpovídajícím počtem dokladů splňujících tato pravidla, bude ze soutěže bez náhrady vyřazen.

VIII. VÝHRY

1. OLED TV 65“

OLED TV 65 palců, SMART, 4K Ultra HD, Dolby vision, DVB-T2. Na výhry v soutěži se nevztahuje záruka. Výhra bude výherci doručena smluvním přepravcem.

Výhru 1. získá jeden soutěžící.

2. Poukaz na sedačku

Poukaz na sedačku dle vlastního výběru v hodnotě 30 000 Kč do obchodu Phase (www.sedackyphase.cz). Poukaz je platný do 31. 12. 2020 a vztahuje na celý sortiment. Není možná finanční kompenzace, či vrácení finančních prostředků, pokud poukaz nebude uplatněn v plné výši. Poukaz bude výherci zaslán v elektronické podobě.

Výhru 2. získá jeden soutěžící.

3. Fanbox

Bohemia Fanbox obsahuje 20ks Bohemia produktů, 3x paruku, 2x trumpetku, 1x fandící molitanovou ruku.

Výhru 3. získá 10 soutěžících.

4. Slevy do Hervis sportu

Slevy do Hervis sportu ve výši 49%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15% nebo 10% uplatnitelné na www.hervis.cz do 31. 12. 2020.

Kód na slevy se vztahuje na veškeré i již zlevněné zboží mimo zboží v akci Mega CountDown, jízdní kola, lyže, elektroniku, elektromobilitu, paddleboardy a zboží v kategorii "1. cena". Maximální výše nákupu je 10 000 Kč. Nelze kombinovat s jinými akcemi ani poukazy. Sleva je počítána z aktuálních prodejních cen.

IX. VÝBĚR VÝHERCE

Výherce 1. OLED TV 65“ a 2. Poukaz na sedačku se stanoví losováním na základě náhodného výběru ze všech platných registrací po ukončení soutěže. Losování proběhne 4. 6. 2020. Výherci budou nejpozději následující den e-mailem informováni o své výhře.

Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry 1. a 2. a po doložení platné soutěžní účtenky / účtenek a originálních soutěžních balení. Podrobnosti předání budou dohodnuty individuálně.

Výhru 3. Fanbox získává 10 soutěžících. Výherce se stanoví na principu tzv. „šťastné chvilky“, které jsou nastaveny v rámci doby trvání soutěže. Soutěžící, který trefí „šťastnou chvilku“ bude po zadání registračního kódu informován, zda trefil šťastnou chvilku. „Šťastnou chvilkou“ se rozumí časový okamžik určený Pořadatelem soutěže před zahájením soutěže ve formátu datum/hodina/minuta/vteřina (např. 29.3.2020 13:31:31).

Výhercem se stane ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže, tedy zašle dle pokynů fotku účtenky i se svými kontaktními údaji na bohemiahokej@airbuzz.cz nejpozději do 3 dnů a kterého platná soutěžní registrace bude doručená v příslušné šťastné chvilce nebo jako první následující po jejím uplynutí.

Nebude-li v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace, příslušnou výhru vyhrává soutěžící, jehož platná soutěžní registrace bude doručena jako první po stanovené šťastné chvilce.

V případě, že dojde k současnému doručení soutěžní registrace několika soutěžících ve stejnou šťastnou chvilku, je rozhodujícím kritériem pro určení výherce pro příslušnou výhru dřívější datum nákupu uvedený na nákupní účtence k soutěžním výrobkům. Stejně se postupuje v případě, kdy nebude v danou šťastnou chvilku doručena žádná platná soutěžní registrace a současně dojde k doručení soutěžní registrace několika soutěžících v okamžik, kdy bude doručena první platná soutěžní registrace po stanovené šťastné chvilce.

Rozhodující moment pro určení výherce je okamžik přijetí platné soutěžní registrace v hracím systému organizovaném Pořadatelem.

Výhra bude předána po splnění všech podmínek k získání výhry 3. a po doložení platné soutěžní účtenky. Předání výhry bude zajištěno přepravní společností, která dodá Fanbox výherci na uvedenou korespondenční adresu.

Slevy do Hervis sportu (v hodnotách 49%, 40%, 30%, 25%, 20%, 15% nebo 10%) získává každý soutěžící, který se registruje na webových stránkách www.bohemiahokej.cz a splní všechny soutěžní podmínky. Po registraci může být soutěžící vyzván k naskenování nákupní účtenky. V takovém případě je soutěžící povinen soutěžní účtenku nahrát do webového formuláře na www.chcivyhru.cz/bohemia dle pokynů do 3 pracovních dnů s uvedením posledních 8 znaků z BKP kódu z účtenky (např.: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 12345678).

Po úspěšném ověření soutěžní účtenky obdrží výherce na zadaný email unikátní kód pro uplatnění slevy do Hervis sportu. Slevy lze uplatnit na e-shopu www.hervis.cz zadáním unikátního kódu z emailu přímo v nákupním košíku při shrnutí objednávky do pole „Použijte kód voucheru“ a potvrzením tlačítkem UPLATNIT.

X. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Po odeslání registračního formuláře bude soutěžícímu v případě výhry zaslán email s informací o výhře a instrukcemi pro uplatnění nároku na výhru, a to na emailovou adresu uvedenou v soutěžní registraci.

Soutěžící si ručí za správnost svých zadaných údajů. V případě zasílání fyzické výhry třetí stranou (PPL, ČP atd.), je soutěžící povinen vyzvednout si výhru v čase, který určuje rozesílková společnost.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele než uvedenou výše či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry.

Pořadatel neodpovídá za výhry dodávané třetími stranami. Podmínky využití výher se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním výhry či s účastí v soutěži.

Pořadatel hradí pouze poštovné do výše nákladu na přepravu výhry.

XI. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem. V případě zakoupení více soutěžních výrobků v jednom soutěžním nákupu je možné zaslat soutěžní registraci opakovaně. Počet zaslaných soutěžních registrací spárovaných s jednou emailovou adresou však musí odpovídat počtu zakoupených soutěžních výrobků na doložené soutěžní účtence.

Doručené registrace jsou zaznamenávány pomocí technického zařízení umožňujícího zaznamenat čas přijetí i obsah zprávy. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.

V případě nesprávně zadané soutěžní registrace bude soutěžící informován ihned po odeslání zprávy přímo na webové stránce.

Organizátor a ani Pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost soutěžního webu.

Soutěžící odesláním soutěžní zprávy uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti INTERSNACK, a.s, se sídlem č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČ: 145 04 031, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 51 a společnosti Intersnack Slovensko, a.s., se sídlem Nozdrkovce 1798, Trenčín 911 04, Slovenská republika, IČO: 31 450 211, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Trenčín, oddíl Sa, vložka č. 131/R jako správcům, za účelem realizace, vyhodnocení soutěže a rozeslání výher, jakož i zasílání obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Zpracovatelem je AIRBUZZ s.r.o. a Nilia Production, s.r.o. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a 21 tohoto zákona. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.

Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Pořadatele, anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové infolince bohemiahokej@airbuzz.cz. Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy do 1 pracovního dne od jejich doručení.

O soutěži informují na místech prodeje propagační materiály, webové stránky a Facebook Bohemia Chips.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele www.bohemiahokej.cz.

V Praze dne 1. 3. 2020.